Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

3 σπήλαια στη Σκάλα - 3 caves at Skala

Solo.

Μια βραχοσκεπή. Ένα κατεστραμμένο σπήλαιο. Ένα ακόμη σπήλαιο. Στη Σκάλα ...
One stoneroof. One damaged cave. One more cave. At Skala ...

Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves. Tel. 6932778164

Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

Άρθρο: Σπηλαιοπηγή Καλλίου Article: Cave-spring at Kallio

Ευχαριστώ την εφημερίδα «Η Ώρα Της Φωκίδας», που αφιέρωσε ολόκληρο το σαλόνι του έντυπου φύλλου της και χώρο στο εξώφυλλό της, για τη φιλοξενία άρθρου μου για το μεγάλο, πανέμορφο, σημαντικό από πολλές απόψεις σπήλαιο του νομού αυτού, του οποίου πραγματοποίησα την εξερεύνηση. Τα αρχεία είναι σε υψηλή ανάλυση. Μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να μελετήσετε το άρθρο. Δύο μήνες. Πέντε ερευνητικές αποστολές. Ένα ακόμη αξιόλογο και δύσκολο σπήλαιο με ποτάμι, λίμνες, οριζόντια και κάθετα τμήματα, εξαιρετικό διάκοσμο. εξερευνήθηκε, μετρήθηκε, χαρτογραφήθηκε, φωτογραφήθηκε, βιντεοσκοπήθηκε, αξιολογήθηκε, μελετήθηκε υδρογεωλογικά. 

I want to thank the printed newspaper “The Time Of Fokida”, which dedicated the entire centerfold and space at its cover, to hosted my article about the big, beautiful, significant cave of this prefecture, which I explored.  You can download the files and read the article. Two months. Five exploration missions. One more important and difficult cave explored, measured, mapped, photographed, videotaped, evaluated, studied hydrogeologically. Remarkable cave with river, lakes, horizontal and vertical parts, excellent lithomatic formations. Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018

Σπήλαιο Ι 2 Cave I 2

Solo.

Σε λίγους μήνες, μετά από έρευνά μου και ενέργειές μου δι΄ εγγράφου συνυπογραμμένου από εκπροσώπους τοπικών Αρχών και Φορέων, σημαντική ανασκαφή σε σπήλαιο αρχαιολογικού ενδιαφέροντος θα λάβει χώρα στην Αιτωλοακαρνανία, στο Δήμο Μεσολογγίου. Για άλλη μια φορά, μετά το σπήλαιο στη Μάστρο, που απέδωσε αρχαιολογικούς θησαυρούς. Αναμένουμε εξίσου σημαντικά αποτελέσματα.
Στον ίδιο ευρύτερο και ελάχιστα αρχαιολογικά εξερευνημένο, σημαντικότατο αρχαιολογικό χώρο, στον οποίο βρίσκεται το προαναφερθέν σπήλαιο,  αξιοποιώντας πληροφορίες καλού φίλου-κατοίκου της περιοχής, μετά από δεκαετίες και ενώ είχε πια λησμονηθεί η ύπαρξή του, επανεντόπισα το μικρό σπήλαιο των φωτογραφιών, το οποίο επίσης θα επιδιωχθεί να αξιολογηθεί αρχαιολογικά, με την ίδια προαναφερθείσα ευκαιρία. Πολλοί σημαντικοί παράγοντες οδηγούν στην εκτίμηση, πως ούτε αυτό θα διαψεύσει τις προσδοκίες μας.
Περισσότερα, στον κατάλληλο χρόνο.

In few months, after my research and my actions with a document co-signed by local authorities, significant archaeological excavation will occur in a cave very important archaeologically. In Aitoloakarnania – municipality of Missolonghi. For one more time, after the cave at Mastro and its archaeological treasures. We expect equally important results.
I used the information from a good friend who lives in this area and, at the same archaeological - and unexplored archaeologically - site, where that cave exists, after decades and while its existence was forgotten I found this small cave that you can see in these photos. We ‘ll seek to evaluate it archaeologically, with the same  opportunity. We have very important indications, that it will not disappoint us too.
More, at the right time.Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164

Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018