Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024

Ασκητής - Γουριά Askitis - Gouria

Solo.

Κάτοικοι του Αγίου Ηλία και της Γουριάς ανέφεραν θρύλο πως, στην περιοχή μεταξύ των δύο χωριών, υπάρχει σημείο επονομαζόμενο Ασκητής, αφού μοναχός αξιοποίησε εκεί ευρισκόμενο σπήλαιο για πνευματική άσκηση. Και πως, μάλιστα, το σημείο ευωδιάζει. Μου ζήτησαν να το εξακριβώσω. Το σημείο, εντοπίστηκε με επισταμένη έρευνα. Η πραγματικότητα είναι πως, εκεί, υπάρχει μόνο ένας τεράστιος κάθετος βράχος, μέγιστου ύψους 23 μέτρων και μέγιστου πλάτους 94 που, στο κέντρο της βάσης του, σχηματίζει βραχοσκεπή πλάτους 14 μέτρων και μέγιστου μήκους 9 η οποία, με την αναλογία ύψους, πλάτους και μήκους που παρουσιάζει, δεν μπορεί να προσφέρει καταφύγιο σε άνθρωπο. Και,όντως, η περιοχή ευωδιάζει. Από τις πολυάριθμες βαγιές. 

People from Agios Ilias and Gouria mentioned a legend that, in the area between the two villages, there is a place called Askitis, because a monk used a cave there, for spiritual exercise. They also told me that, the place, smells good. They asked me to verify it. The place was identified with a thorough investigation. The reality is that, there, there is only one huge vertical rock, with a maximum height of 23 meters and a maximum width of 94 which, in the center of its base, forms a stoneroof of 14 meters width and a maximum length of 9 which, with the ratio of its height, width and length, cannot offer shelter to a man. And, indeed, the area smells good, because of the numerous vaya plants.Σπηλαιολογικός Οδηγός Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 6932778164.
Speleological Quide Of Aitoloakarnania Tel. 6932778164.

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

Βάραθρο στο Διχαλόρεμα - Μούσουρα Pothole at Dichalorema - Mousoura

 Solo descent.

Ένα βάραθρο βάθους 15,5 μέτρων, χωρίς κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με πολύ μικρών διαστάσεων είσοδο, έγινε πεδίο άσκησης διεύρυνσης στενών περασμάτων σπηλαίων με μια παγκοσμίως χρησιμοποιούμενη σπηλαιολογική πρακτική, που οι λεπτομέρειές της δεν αφορούν στο ευρύ κοινό.
Όσον αφορά στο ίδιο το βάραθρο, πρώτη κατάβαση οδηγεί σε πατάρι στα -5 μέτρα και, έπειτα, επόμενη κατάβαση οδηγεί στα -15,5 μέτρα, όπου το βάραθρο τελειώνει σε ελαχίστων διαστάσεων πλάγιο οχετό.
Δεν υπάρχει σπηλαιοδιάκοσμος, αρχαιολογικό ενδιαφέρον κ.λπ. 

A 15,5 meter deep pothole, of no particular interest, with a very small entrance, becomes an exercise field for enlarging narrow cave passages with a worldwide used caving practice, the details of which do not concern the general public.
As for the pothole itself, a first descent leads to a loft at -5 meters and, then, a further descent leads to - 15,5 meters, where the pothole ends in a side drain of minimal dimensions.
There are not cave formations, archaeological interest e.t.c.Σπηλαιολογικός Οδηγός Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 6932778164.
Speleological Quide Of Aitoloakarnania Tel. 6932778164.