Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

TA ΣΠΗΛΑΙΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (Δίτομο) - ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΑΚΗΣ ΤΗΕ CAVES IN MODERN GREEK POETRY (Two-volume) - YIANNIS ZAVITSANAKIS

 ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Ιωάννης Ζαβιτσανάκης
Tα Σπήλαια Στη Νεοελληνική Ποίηση (Δίτομο - 436 + 588 σελίδες)
Μεσολόγγι, 2021.

Κυκλοφόρησε το έκτο συγγραφικό (4o ερευνητικό) έργο του Ιωάννη Ζαβιτσανάκη, Αρχαιολόγου - Σπηλαιολόγου Ερευνητή, Συγγραφέα και Διασώστη ειδικευμένου στην Ορεινή και Αστική Διάσωση.  

Μια παγκοσμίως πρωτότυπη έρευνα, αφού η αναζήτηση στη βιβλιογραφία, δεν κατέδειξε την ύπαρξη παρόμοιου ερευνητικού έργου επί της λογοτεχνικής - ποιητικής δημιουργίας οποιουδήποτε Έθνους, για τον εντοπισμό της θέσης του Σπηλαίου σε αυτή. Μια έρευνα πρωτογενής, στη 1.000ετή (11ο - 21ο αιώνα) νεοελληνική ποιητική δημιουργία. Η πολυετής και κοπιώδης διερεύνηση, λέξη προς λέξη 350.000 στιχουργημάτων, δημοτικών και έντεχνων, έμμετρων και ελευθερόστιχων, απέδωσε 509 έργα που περιλαμβάνουν τα ζητούμενα ευρήματα και αποτυπώθηκε σε εργασία δίτομη, έκτασης 1.024 σελίδων.

Η έρευνα, πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά με προδιαγραφές και κανόνες διδακτορικής διατριβής. Με αυστηρή μεθοδολογία, με πλήρη διασφάλιση της αξιοπιστίας και επάρκειας του πεδίου αναζήτησης, με συγκεκριμένα κριτήρια, με πληρέστατη τεκμηρίωση 375 σελίδων, με ακριβέστατους κανόνες παρουσίασης των αποτελεσμάτων της. Απέδωσε έναν τεράστιο όγκο υλικού, προς αξιοποίηση από σειρά επιστημών - Λαογραφία, Ιστορία, Φιλολογία, Ατομική και Κοινωνική Ψυχολογία, Θεολογία, Κοινωνιολογία, Σπηλαιολογία κλπ.

Οι δημιουργοί ποιημάτων και τραγουδιών, εκφράζουν τη λαϊκή ψυχή στον τόπο τους, στην εποχή τους, στις συνθήκες που ζουν και δημιουργούν. Η παντοειδής ανάλυση του παρεχόμενου από το έργο υλικού από υπηρέτες σειράς επιστημών, μέσα από την ακριβολογική ή συμβολική χρήση της έννοιας του Σπηλαίου από τους δημιουργούς μπορεί να αποκαλύψει τον τρόπο, με τον οποίο η λαϊκή ψυχή έχει καταγράψει στο ατομικό και συλλογικό συνειδητό και υποσυνείδητό της το Σπήλαιο και τη σημασία του, φέρνοντας στο φως τους άδηλους και σκοτεινούς συνειρμούς που προκαλεί στη σκέψη και στη φαντασία, καθώς και τα συναισθήματα τα οποία γεννά. Μπορεί να απαντήσει σε ποικίλα ερωτήματα, όπως να σκιαγραφήσει την αντίληψη της έννοιας του Σπηλαίου αλλά και να φανερώσει τις χρήσεις του ως φυσικού χώρου αναλόγως με την ιστορική περίοδο, με το γεωγραφικό χώρο, με τις εκάστοτε υπάρχουσες πολιτικοκοινωνικοοικονομικές συνθήκες … να καταδείξει τη συχνότητα χρήσης της έννοιάς του και τον τρόπο αντίληψής της ανάλογα με την κοινωνική θέση και με το μορφωτικό επίπεδο του δημιουργού του κάθε στιχουργήματος, αλλά και αναλόγως με το λογοτεχνικό ρεύμα που αυτός υπηρετεί … να αποτυπώσει τις μεταβολές αυτών των χαρακτηριστικών στην πορεία του κάθε δημιουργού μέσα στο χρόνο, καθώς ωριμάζει ως πρόσωπο και ως λογοτέχνης… Οι δυνατότητες αξιοποίησης του πρωτογενούς αυτού υλικού, είναι πρακτικά απεριόριστες.

Επίσης, το εν λόγω έργο, αποτελεί μια εργασία αισθητικά απολαυστική, καθώς προσφέρει στον αναγνώστη ένα ατέλειωτο ταξίδι στη Νεοελληνική Ποίηση. Σε στιχουργήματα που, έχοντας τον κοινό ζητούμενο παρανομαστή, ταυτόχρονα προέρχονται από έναν ευρύ γεωγραφικό χώρο και εκτείνονται σε έναν τεράστιο ιστορικό χρόνο, παρουσιάζουν δε απεριόριστη ποικιλία θεματική και μορφολογική, ανάλογη με την ποικιλομορφία των κάθε είδους χαρακτηριστικών τα οποία συνθέτουν το ανθρώπινο και καλλιτεχνικό προφίλ των δημιουργών τους, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτοί ζουν και δημιουργούν.

Σημειώνω πως, μια πολύ ιδιαίτερη - σημαντική εκδήλωση παρουσίασης του έργου στο κοινό, πρώτα ο Θεός θα πραγματοποιηθεί μόλις αρθούν για επαρκές συνεχόμενο χρονικό διάστημα, οι απαγορεύσεις συγκεντρώσεων, ώστε να αποφύγουμε τυχόν αναβολές και τη συνεπαγόμενη ταλαιπωρία ομιλητών και κοινού.

Παραγγελίες: Γιάννης Ζαβιτσανάκης, τηλ. 6932778164, e-mail: jianiway@yahoo.gr. Tιμή: 40e
Orders: Yiannis Zavitsanakis, tel. 6932778164, e-mail: jianiway@yahoo.gr  Price: 40e

Ioannis Zavitsanakis
The Caves in Modern Greek Poetry (two-volume - 436 + 588 pages)
Messolonghi, 2021.

The sixth authorial (research - publishing) work of Ioannis Zavitsanakis (Archaeologist - Speleologist Researcher, Writer and Rescuer specializing in Mountain and Urban Rescue), just has been published.

A worldwide original research, since the search in the bibliography did not show the existence of a similar research work on the literary - poetic creation of any Nation, to locate the location of the Cave in it. A primary research in the 1,000-year (11th - 21st century) modern Greek poetic creation. The multi-year and painstaking researching of 350,000 poems (folk art or not, with meter or free verse), yielded 509 works that include the requested findings and presented in a two-volume work, covering 1,024 pages.

The research was carried out essentially with the specifications and rules of a doctoral dissertation. With strict methodology, with full assurance of the reliability and adequacy of the search field, with specific criteria, with complete documentation of 375 pages, with very precise rules for the presentation of its results. Provided a huge volume of raw data for use by a number of sciences - Folklore, History, Philology, Individual and Social Psychology, Theology, Sociology, Speleology etc.

The creators of poems and songs, express the popular soul in their place, in their time, in the conditions in which they live and create. The every Kind analysis of the data that provided by the work, by servants of a series of sciences, through the precise or symbolic use of the concept of the Cave by the creators, can reveal the way in which the popular soul has recorded in its (individual and collective) consciousness and subconscious, the Cave and its significance, bringing to light the obscure and dark associations it evokes in thought and imagination, as well as the emotions it evokes. It can answer a variety of questions, such as outlining the perception of the concept of the Cave, but also revealing its uses as a natural space depending on the historical period, the geographical area, the current political-social-economic conditions … to demonstrate the use frequency and the perception of the concept of the Cave, depending on the social position and the educational level of the author of each poem, but also according to the literary current that he serves … to capture the changes of these characteristics in the artistic course of each creator over time, as he matures as a person and as a poet… The possibilities of utilizing this material are practically unlimited.

Also, this work is aesthetically pleasing, as it offers the reader an endless journey in Modern Greek Poetry. In poems that, having the common desired denominator, simultaneously come from a wide geographical area and extend over a huge historical time, and present an unlimited variety of thematic and morphological, proportional to the diversity of all kinds of characteristics that compose the human and artistic profile of their creators, but also the social environment in which they live and create.


Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

Σπηλαιοβάραθρο - Άγ. Ηλίας Pothole - St. Ilias

Με τον καλό φίλο και μέλος της Ε.Κ.Ε., Θοδωρή Φασόη.

Γνωστός -ανέκαθεν- νομιμόφρων…, περιοριζόμενος κατά συνέπεια στα όρια του δήμου σύμφωνα με τις προβλέψεις του “έξυπνου (εν αντιθέσει με τα προηγούμενά του…) lockdown”, πραγματοποίησα ένα ακόμα σπηλαιοψαχτήρι, μαζί με το έτερο μέλος της Ε.Κ.Ε.
Πληροφορία, δεν είχα.
Αλλά, ο έντονα καρστικοποιημένος βράχος, έμοιαζε να έχει σπήλαιο. Στην ατμόσφαιρα, πλανιόταν η μυρωδιά σπηλαίου. Αισθανόμασταν, τον χαρακτηριστικό αέρα σπηλαίου.
Ψάξαμε σχισμές ... ψάξαμε οπές ... ψάξαμε κάθε σημείο του βράχου. Και … δεν μας απογοήτευσε. Τελικά, βρήκαμε σπήλαιο.
Έτσι, άλλο ένα προστέθηκε στη λίστα, με τα εκατοντάδες (300+ πλέον) ανεξερεύνητα που είχα τη χαρά να εξερευνήσω. Ήταν μάλιστα από εκείνα, που ακόμα και από τον ντόπιο πληθυσμό η ύπαρξή τους αγνοείται (εμείς τους πληροφορήσαμε σχετικά - ακόμα και επί 45ετία κυνηγός στη συγκεκριμένη ακριβώς περιοχή, δεν το είχε υπ’ όψιν του), λόγω του μεγέθους και της μορφολογίας της εισόδου, αλλά και των χαλαρών υλικών που αποτρέπουν τη διείσδυση ακόμα και σε όποιον τυχόν την εντοπίσει.


Kαι όμως. Αυτό που δείχνει το κόκκινο βελάκι, είναι η είσοδος του σπηλαίου. Είναι τόσο ευθυγραμμισμένα τα διαδοχικά κατεβάσματα του σπηλαιοβαράθρου, ώστε είναι ορατή ακόμα και σε αυτό το βάθος. Σε βίντεο που θα αναρτηθεί σύντομα, φαίνεται πιο καθαρά.

Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164.
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164.Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021

ΔΥΣΤΟΠΙΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΑΚΗΣ DYSTOPIA - YIANNIS ZAVITSANAKIS

Κυκλοφόρησε.
Σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Γράμμα.

Το νέο συγγραφικό έργο του Γιάννη Ζαβιτσανάκη. Μια νουβέλα, που κινείται στο χώρο της φανταστικής λογοτεχνίας και της φιλοσοφικής αναζήτησης. Μια παράξενη αφήγηση. Μια ιστορία, που ξετυλίγεται σε έναν κόσμο που μοιάζει να βρίσκεται κι αυτός … πού αλλού;… στα έγκατα της γης, σε έναν περισσότερο πνευματικό παρά υλικό Άδη. Συναντάμε ξανά τον ήρωα του μυθιστορήματος του ιδίου συγγραφέα «Ετεροτοπία» (2017), σε μια οριακή βιωματική εμπειρία, που ολοκληρώνει τη ζωή του.

Μετά τη σχετικότητα των συνθηκών αυτού εδώ του κόσμου, όπου το Καλό συνυπάρχει με το κακό και το κυρίαρχο χρώμα στην ανθρώπινη ζωή είναι το γκρίζο, ενώ το κάθε πρόσωπο καλείται να κάνει τις επιλογές του («Ετεροτοπία»)…

έρχεται για τον άνθρωπο η στιγμή που έχει σημάνει η δωδεκάτη, που ο χρόνος των ευκαιριών έχει παρέλθει, που φτάνει στο σημείο της ανταπόδοσης των επιλογών και των έργων του, που η σχετικότητα του γκρίζου τελειώνει και το κατάμαυρο πέπλο … όχι απλά του θανάτου, μα όσων τον επακολουθούν, καλύπτει τη σκηνή επί της οποίας διαδραματίζονται τα στιγμιότυπα της τόσο σύντομης επίγειας ανθρώπινης ζωής … («Δυστοπία»). 

Eκδήλωση παρουσίασης του έργου στο κοινό, πρώτα ο Θεός θα πραγματοποιηθεί μόλις αρθούν για επαρκές συνεχόμενο χρονικό διάστημα, οι απαγορεύσεις συγκεντρώσεων, ώστε να αποφύγουμε τυχόν αναβολές και τη συνεπαγόμενη ταλαιπωρία ομιλητών και κοινού.


It is a novel that moves in the field of Literature of the Imaginary. A Philosophical Search with alibi an Adventure in a Fantastic World, on the surface and into the interior of the Earth. In a sense, it is the continuation and completion of the novel "ETEROTOPIA".
Author: Yiannis Zavitsanakis. Publication in collaboration with the publishing house "Gramma".

Παραγγελίες: Γιάννης Ζαβιτσανάκης, τηλ. 6932778164, e-mail: jianiway@yahoo.gr. Tιμή: 12e
Orders: Yiannis Zavitsanakis, tel. 6932778164, e-mail: jianiway@yahoo.gr  Price: 12e

(Επίσης, για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχουν στην ίδια τιμή διαθέσιμα αντίτυπα του προηγούμενου αυτού έργου του συγγραφέα, του μυθιστορήματος «Ετεροτοπία».)


(Από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου: Εναγώνια Είσοδος)

«Υπήρχε μονάχα αυτός. Και το απόλυτο σκοτάδι. Ένα σκοτάδι πηχτό, πλατύ και επικίνδυνο.
Ένα σκοτάδι, σαν μαυρισμένη θάλασσα. Βράζει αθόρυβη και ύπουλη, σκοτεινή και ήσυχη. Με εκείνη την ησυχία, που δεν ξεγελάει το ναυτικό.

Αυτός ξέρει … νοιώθει … μυρίζεται σχεδόν την καταιγίδα, η οποία είναι έτοιμη να ξεσπάσει, αυτή τη φορά όχι πάνω της μα από τα σπλάχνα της, γέννημά της, παιδί μιας κακίας φυλακισμένης σε κάθε μόριό της, σε κάθε ζωντανό κύτταρό της.

Και είναι έτοιμα τα άπειρα κομμάτια της να ζωντανέψουν, να αφήσουν την κακία τους, άσπλαχνη, να δειχτεί.
Να γίνουν, όλα μαζί, ένα στόμα που θα ξεπηδήσει από το πουθενά, που θα πάρει μορφή και ζωή από αυτό το τίποτα και θα κατασπαράξει τον ανόητο, ο οποίος βρέθηκε να λικνίζεται -έστω και υποψιασμένος- σε μια σανίδα πάνω της … όχι, χειρότερα ακόμα, μέσα της. 

Απόλυτο έρμαιο στη σαδιστική, φονική όρεξή της. Χωρίς να έχει διαφυγή, δίχως στεριά να βλέπει έστω και από μακριά, για να κρατήσει ζωντανή ακόμα και την ψεύτικη ελπίδα.

Ξαπλωμένος ήτανε πάνω σε ένα κρεβάτι, που το ‘νοιωθε στενό σαν φέρετρο. Αυτή ήταν η δική του, επισφαλής σανίδα. Ένοιωθε από παντού την απειλή. Τον κίνδυνο.

Σαν κακός οιωνός πλανιότανε στο χώρο, γύρω του. Σερνόταν ευκίνητη η φασματική μορφή του πάνω κι ανάμεσα στις γκρίζες, απειροελάχιστες σφαίρες, οι οποίες έφτιαχναν το σκοτάδι τριγύρω του.

Και ήτανε γκρίζο αυτό το σκοτάδι. Κάθε στιγμή που πέρναγε ήτανε και πιο γκρίζο, όλο και λιγότερο μαύρο. Το πιο σκοτεινό γκρίζο σκοτάδι.

Ένα γκρίζο -πράγμα παράξενο- πιο μαύρο και απειλητικό από κάθε μαύρο, το οποίο θα μπορούσε να ‘ναι στη θέση του. […]» Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ (4) ΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΑ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΑΚΗΣ ETEROTOPIA (4) TA AITOLIKA - YIANNIS ZAVITSANAKIS

 Στην αξιολογότατη, περιοδική, επιστημονικού και λογοτεχνικού περιεχομένου έκδοση της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας «Τα Αιτωλικά», με εκδότη και διευθυντή τον κ. Παναγιώτη Κοντό (Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών), στο τεύχος 31 (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018) - σελ. 348-354 & 380, αναφέρεται η έκδοση του λογοτεχνικού έργου μου «Ετεροτοπία» ( μυθιστόρημα, σπηλαιολογική περιπέτεια - φιλοσοφική αναζήτηση, Εκδόσεις Γράμμα) και η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου, η οποία διοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και πραγματοποιήθηκε στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Περιλαμβάνεται δε ολόκληρη η ομιλία στην εκδήλωση παρουσίασης, του κ. Διονυσίου Μπερερή, Εκπαιδευτικού - Συγγραφέα - Δημοσιογράφου - Πρ. Σχολικού Συμβούλου - Μέλους του Δ.Σ. της ΑΙ.ΠΟ.Ε. Παρατίθενται φωτογραφημένες οι σελίδες, με το εν λόγω κείμενο.

In the very signified literary and scientific magazine "Ta Aitolika" (issue 31, July - December 2018, pp. 348-354),
(is published by the Aetolian Cultural Society - publisher and director Mr. Panagiotis Kontos, Dr of the Department of Philology of the Faculty of Philosophy of the University of Athens), 
was mentioned the publication of my novel "Eterotopia"  and was included the speech of Mr. Dionysios Sp. Bereris (teacher, journalist and author) at the the presentation of the novel, in the Trikoupio Cultural Center of the Municipality of Sacred City of Missolonghi.
Below,you can see the pages with his speech.

Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164.
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164.