Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 12 Μαΐου 2023

5 Aιτωλικά Σπήλαια - Ανάρτηση Στον Ιστότοπο academia.edu 5 Aitolian Caves - Upload On Website academia.edu

 https://www.academia.edu/101582040/5_%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%A9%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%91_%CE%A3%CE%A0%CE%97%CE%9B%CE%91%CE%99%CE%91_%CE%99%CE%A9%CE%91%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A3_%CE%96%CE%91%CE%92%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3_5_AITOLIAN_CAVES_IOANNIS_ZAVITSANAKIS

Βρήκα λίγο χρόνο και ανάρτησα στον ιστότοπο academia.edu την εισήγησή μου «5 Αιτωλικά Σπήλαια» στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας & Πολιτισμού Θεστιέων. Η εισήγηση περιλαμβάνεται στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η Χώρα Των Θεστιέων Στον Ιστορικό Χώρο Και Χρόνο» (Α΄ Τόμος, σελ. 389-416). Διαβάζοντάς την, μπορείτε να λάβετε μια εικόνα για τη μορφή του σπηλαιολογικού αρχείου που διατηρώ, αποτελούμενο από 300 τέτοιες αναφορές, καθώς και των σπηλαιολογικών αναφορών που αποστέλλω στο Υπουργείο Πολιτισμού, για τα σπήλαια που ερευνώ – βεβαίως, εκείνες περιλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία και περισσότερο φωτογραφικό υλικό.  Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας έχει λάβει από εμένα 2 εκατοντάδες τέτοιες αναφορές. Όπως ομολογούν οι ίδιοι, είναι οι πιο τεκμηριωμένες που έχουν λάβει από οποιονδήποτε άλλο σπηλαιολόγο. Αφού έγινε η αρχή, θα βρω χρόνο να αναρτήσω στον ίδιο ιστότοπο και άλλες εργασίες μου.

I found some time and upload on website academia.edu my presentation with title «5 Aitolian Caves», on the  2nd Panhellenic Conference of Local History & Culture of Thestians. My presentation included in the Proceedings of the Conference, with title "The Country of Thestians in Historical Space and Time"» (Volume Α΄, p. 389-416). By reading it, you can get an idea of the format of the speleological archive I keep, consisting of 300 such reports, as well as about the speleological reports I send to the Ministry of Culture, for the caves I research - of course, they include more data and more photographic material . The Hellenic Ministry of Culture, Ephoreia of Palaeoanthropology - Speleology, has received 2 hundred such reports from me. As they themselves admit, they are the most documented they have received from any other speleologist. So, since I made a start, I’ll find the time to upload more of my papers on the same website.

Τα Αιτωλοακαρνανικά Σπήλαια Τηλ. 6932778164.
The Aitoloakarnanian Caves Tel. 6932778164.